Mating details

YANI -VESTA SHAHEN SHAH-KARA

Male: ILNUR - SHAN-SHOHRAT
Mating Code: B-2024-1